Risicoanalyse

De risicoanalyse is de start van uw risicobeheersingcyclus. De risicoanalyse kunt u uitvoeren door het organiseren van een risicomanagementsessie. PCO kan voor u de risicomanagementsessie begeleiden. Indien u twijfelt of een workshop zinvol is kunt u ons raadplegen. 
 

Risicomanagementworkshop

De sessie beslaat één dagdeel en kent drie rondes. In de eerste ronde worden alle risico's geinventariseerd. Vervolgens worden in ronde 2 de risico's geprioriteerd. In de derde ronde worden de risico's uitgewerkt op oorzaak, kans van optreden, effecten in tijd en geld en de beheersmaatregelen.
 

Resultaat

De belangrijkste resultaten van de workshop zijn:
- Actueel overzicht van alle projectrisico's
- Draagvlak en eenduidige perceptie van de belangrijkste risico's
- Inzicht in te treffen beheersmaatregelen (mitigeren)
- Toegenomen 'risicobewustzijn'

Referenties / projecten

 
 

Havenbedrijf Rotterdam NV Maasvlakte2

Havenbedrijf Rotterdam NV Maasvlakte2

→  Lees meer

 

Aon en Project Control Online verzorgen bijeenkomst voor HEAD

Aon en Project Control Online verzorgen bijeenkomst voor HEAD

→  Lees meer

 

Projectcontrol voor gemeente Blaricum

Projectcontrol voor gemeente Blaricum

→  Lees meer

 

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Het EMC in Rotterdam behoort tot de toonaangevende medische instituten in de wereld. Om haar positie te behouden en te versterken wordt er de komende jaren geïnvesteerd in een complete renovatie en nieuwbouw van het medisch centrum en aanliggende faciliteiten en gebouwen. De totale investering beloopt meer dan 1 miljard Euro, de bouw is gestart en het project wordt in fasen uitgevoerd tot aan 2018. Dan staat een medisch centrum wat zich meten kan met de besten ter wereld. Een cruciale functie voor het goed functioneren is het Energie Management & Control Systeem (EMCS). Voor het ontwerp, leveren en in bedrijf stellen is het gespecialiseerde bedrijf Datawatt gekozen. PCO Advies BV is door Datawatt gevraagd om de rol van projectmanager in te vullen en om projectleiders en specialisten van de organisatie te coachen en te begeleiden op het gebied van projectmanagement van een dergelijk groot en complex project. Meer informatie over het project: http://www.erasmusmc.nl/nieuwbouw/

→  Lees meer

 

Masterclass Intern Toezicht Woningcorporaties

Eric Kemperman verzorgde op 5 maart 2010 een presentatie tijdens de Masterclass Intern Toezicht Woningcorporaties welke werd georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) in hotel Bel Air in Den Haag. In totaal zo'n 75 deelnemers luisterden naar bijdragen van o.a. de heren Arthur Docters van Leeuwen, prof Goos Minderman, Koos Parrie en Eric Kemperman en een paneldiscussie tussen Margriet Meindertsma (o.a. lid PvDA 1e kamerfractie en commissaris diverse corporaties), Tjeerd Herrema (lid RvC Rochdale en voormalig wethouder Amsterdam), Albert Kerssies (directeur VTW), Ronald van der Post (directeur WSW)en Roel Steenbeek (vz RvB IJmere). Dagvoorzitter was journalist Frenk van der Linden.

→  Lees meer

 

Aanbestedingsadvies voor een gemeente in Zuid-Holland

PCO Advies ondersteunt grote gemeentelijke dienst in Rotterdam . De voornaamste taken zijn het coördineren van de aanbesteding, het opstellen van bestekken en verzorging van de invoering. Bij deze dienstverlening staan het verder verbeteren van de kwaliteit van de inkoopprocessen centraal.

→  Lees meer

 

PCO betrokken bij Woningbouwcorporaties

PCO betrokken bij verschillende Woningbouwcorporaties

→  Lees meer

 

Ministerie van Verkeer & Waterstaat HSL-Zuid

Ministerie van Verkeer & Waterstaat HSL-Zuid

→  Lees meer

 

Hoorzitting woningmarkt Maastricht

Op 9 september jl. vond in Maastricht een hoorzitting plaats naar aanleiding van de ontwikkelingen bij woningcorporaties en in het bijzonder de gevolgen van de verliezen van Servatius ten gevolge van het mislukte campus project. De corporaties hebben het voornemen om meer woningen te verkopen uit hun bestand bezit; dit heeft impact op de woningmarkt in Maastricht en omstreken. De commissie Stadsontwikkeling hoorde in een openbare zitting de betrokkenen, belanghebbenden en experts uit de volkshuisvesting. PCO Advies BV is gevraagd om een analyse te maken van de inbreng en hierover een rapport te schrijven voor de gemeente.

→  Lees meer

 

PCO adviseert een grote internationale hulporganisatie

Een grote internationale hulporganisatie heeft aan PCO Advies BV gevraagd om te adviseren hoe de beheersing van de internationale hulpverleningsprojecten te verbeteren. Dit betreft zowel de acute noodhulpprojecten als de (langer durende) opbouwprojecten. Een bijzondere uitdaging omdat deze projecten vooral zijn bedoeld om mensen in moeilijke omstandigheden te helpen, maar tevens vereist is om aantoonbaar beheerst met geld en middelen van sponsor organisaties en donoren om te gaan. Een ingewikkelde interface tussen de complexe verantwoording van een NGO en de daadwerkelijke noodhulp in verre landen. PCO ontwikkelt een aanpak inclusief instrumentarium waarmee beide werelden hun projecten in control krijgen zonder aan daadkracht te verliezen en in bureaucratie te verzanden.

→  Lees meer